top of page

ᑖᑦᓱᒪ ᐊᐅᓚᓂᐅᑉ ᒥᑦᓵᓄᑦ

ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓖᑦ ᓄᓇᕗᓕᒫᒥ, ᐅᖃᖃᑎᖃᓛᖅᑐᒍᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᑐᓴᕆᐊᕐᓗᒋᑦ ᐅᓂᒃᑳᖏᑦ ᐊᑑᑎᓯᒪᔭᖏᓪᓗ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ, ᑐᓴᕐᕕᒋᓗᒋᓪᓗ ᓱᓇᓂᒃ ᐊᑐᕐᓗᑎᒃ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᑦᓯᐊᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓚᖏᓪᓗ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒋᑦ ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓃᑦ. 

Muskox vs wolves.jpeg

ᑲᑦᓱᖓᐃᔾᔪᑕᐅᔪᖅ ᐊᐅᓚᓂᕐᒧᑦ

I-SPARX ᓴᓂᕌᓂ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖓᑦ

2021−ᖑᑎᓪᓗᒍ, ᖁᓕᐅᙱᒐᖅᑐᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ I-SPARX−ᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖓᓂᒃ ᐅᓂᒃᑳᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᖃᐅᑕᒫᑦ ᐃᓅᓯᖏᓐᓂᒃ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᓪᓗ, ᓱᓇᓂᓪᓗ ᐅᐸᓗᖓᐃᔭᐅᑎᖃᖅᓯᒪᒻᒪᖔᑕ ᐊᓐᓇᒍᑎᑦᓴᓂᒃ. ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᐅᖃᐅᓯᖃᖅᓯᒪᔪᑦ ᐊᒥᓱᓂᒃ ᐃᓗᓕᕆᔭᐅᔪᓂᒃ ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᑲᑦᓱᖓᐃᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕈᑕᐅᓕᖅᓱᓂ ᐊᐱᖅᑯᑎᒋᐊᒃᑲᓐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᔪᓄᓪᓗ!

I-SPARX ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᓯᕗᓕᖅᑏᑦ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᓯᑕᒪᓂ

Picture1.png

ᒫᓐᓇ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᓄᓇᓕᖏᓪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᐊᖅᑐᑦ ᐃᒫᒃ: 

Picture1.png
 • ᑎᑎᕋᕐᓗᑎᒃ ᖃᓄᖅ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᖅᓯᒪᒻᒪᖔᖅ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᖏᓐᓂᓪᓗ

 • ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑎᑦᓴᐃᑦ ᓯᕗᓂᑦᑎᓐᓂ ᐃᓄᑑᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐸᑦ

 • ᐸᕐᓇᐅᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᑲᔫᑕᐅᒍᓐᓇᖅᑐᑦ ᑲᓲᒪᓂᕐᒧᑦ, ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᐊᒻᒪᓗ ᐊᓐᓇᒍᓐᓇᕐᓂᕐᒧᑦ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᑉ ᑭᖑᓂᖓᓂ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒧᑦ

Sunset 3.jpeg
Image by Isaac Demeester

ᐊᐱᖅᑯᑏᑦ ᐃᓕᓐᓄᑦ ᓄᓇᓕᓐᓄᓪᓗ:

 1. ᓱᓇᓂᒃ ᑕᑯᓐᓈᕐᓂᖃᖁᕕᐅᒃ ᑕᒪᓐᓇ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᔪᖅ?
   

 2. ᓱᓇᐃᓪᓕ ᐃᓱᒪᒋᕕᒋᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐸᐅᒋᐊᖏᑦ ᐊᐱᖅᑯᑕᐅᑉᐸᑕ ᐊᑦᑐᐃᓯᒪᓂᖓᓄᑦ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ-19 ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᕐᒨᖓᔪᓄᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂ?
   

 3. ᖃᓄᐃᑦᑐᐃᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪ ᐊᑑᑎᖃᕐᓂᖅᐸᐅᔫᑎᒋᕕᒋ ᐱᖅᑯᓯᒃᑯᓪᓗ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᓗᑎᒃ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖅᑕᖃᖅᐸᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂ?
   

 4. ᓱᓇᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᒍᓐᓇᖅᑭᑕ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕈᑎᒋᓗᒋ ᑭᓇᒃᑯᓕᒫᑦ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂ ᐃᓚᐅᑎᒍᒪᔪᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᐅᓛᖅᑐᒥ ᐃᒪᐃᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑕ (ᓲᕐᓗ ᖃᕆᑕᐅᔭᕋᓛᑦ, ᐅᖄᓚᐅᑏᑦ, ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑰᕈᑏᑦ, ᑐᑭᓯᒋᐊᕈᑏᑦ)? 
   

 5. ᓱᓇᐃᑦ ᐱᒻᒪᕆᐅᓂᖅᐸᐅᖃᑕᐅᕙᑦ ᐃᓱᒪᒋᒋᐊᓕᕗᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᖃᓕᕈᑦᑕ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂ ᖃᐅᔨᓴᑦᓯᐊᕐᓗᑕ ᐊᑑᑎᖃᕋᓗᐊᕐᒪᖔᖅ, ᐊᑦᑐᐃᓂᖃᕐᓗᓂ, ᐱᖅᑯᓯᕐᒧᓪᓗ ᓈᒻᒪᓈᖅᓯᒪᓗᓂ? ᖃᓄᖅ ᑭᐅᔾᔪᑎᖃᑦᓯᐊᖏᓐᓇᕈᓐᓇᖅᑭᑕ ᐃᑉᐱᒍᓱᑦᓯᐊᕐᓗᑕᓗ ᓄᓇᓕᑦᓯᓐᓂ ᑭᙴᒪᒋᔭᐅᔪᓂᒃ? 

ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᓂᖃᖅᑮᑦ ᐅᕙᒍᑦ ᐱᓕᕆᔨᖏᓐᓄᑦ?

ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᒋᓗᒍ ᕙᐃᔅᐳᒃ

 • Facebook
 • Twitter
 • LinkedIn
 • Instagram

Thanks for submitting!

ᖃᕋᓴᐅᔭᒃᑯᑦ ᑎᑎᕋᕐᓗᑎ ᐅᕙᖓ isparx.nunavut@gmail.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black Twitter Icon
bottom of page