top of page

ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒍ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ−19−ᒧᑦ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᖅ

ᓴᙱᓂᐅᔪᓂᒃ ᑐᙵᕕᖃᖅᑐᑦ ᑕᑯᓐᓈᖅᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎᑦᓴᐃᑦ ᐱᔭᕆᐊᓖᑦ ᐱᕚᓪᓕᕈᑕᐅᖁᓪᓗᒍ ᑭᖑᓂᖓᓄᑦ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᖃᓂᒪᓐᓇᕐᒥᒃ ᐊᓐᓇᒍᑎᖃᕈᓐᓇᕐᓂᖅ

Brought to you by

NuWellnessGames

2.png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
5.png
3.png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
#4 I-SPARX instagram posts (14).png
PHILOSOPHY

ᑐᕌᖅᑕᐅᔪᖅ ᑖᑦᓱᒧᖓ ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒧᑦ ᑐᓴᕋᓱᐊᕐᓂᖅ ᐊᑦᑐᐃᓂᕆᓯᒪᔭᖓᓂᒃ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᑉ ᐃᓱᒪᒃᑯᑦ ᖃᓄᐃᙱᓯᐊᕐᓂᖏᓐᓂᒃ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓚᖏᑦᑕᓗ, ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᓐᓂᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓗᑎᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐊᑑᑎᓂᖏᓐᓂ ᐃᓄᑑᒋᐊᖃᕐᓃᑦ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᔪᓪᓗ.

ᐱᓕᕆᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓄᐃᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᑦ, ᐃᓄᑐᖃᐃᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᓄᓇᓕᓖᑦ ᐃᒪᐃᓐᓂᐊᖅᑐᒍᑦ:

ᓈᓚᓪᓗᑕ ᐃᓄᓐᓂᒃ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ ᐃᓚᒌᓪᓗ ᐅᓂᒃᑳᖏᓐᓂᒃ ᐊᑑᑎᓯᒪᔭᖏᓐᓂᓪᓗ ᓄᕙᓐᓇᕐᔪᐊᖅ 19−ᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᓄᓇᕐᔪᐊᕐᒥ

noun-meeting-198536.png

ᐃᓕᖃᑎᒌᖃᑦᑕᐅᑎᓂᖅ ᓱᓇᐃᑦ ᐊᑐᖅᑕᐅᒍᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᑲᔪᕈᑎᑦᓴᐃᓪᓗ ᐊᑑᑎᖃᖅᑐᑦ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᒪᒃᑯᑦᑐᓄᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓚᖏᓐᓄᑦ ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑑᑎᑎᓪᓗᒍ

noun-family-1263312.png

ᐅᖃᖃᑎᒌᒍᑎᒋᓗᒋᑦ ᐃᓱᒪᒋᔭᐅᔪᑦ ᖃᓄᖅ ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᓂᖃᖅᑐᖃᕈᓐᓇᕐᒪᖔᖅ ᐃᓄᑑᔪᖃᕆᐊᖃᖅᑎᓪᓗᒍ ᐊᑦᓱᕈᕐᓇᖅᑐᒃᑰᖅᑐᖃᖅᑎᓪᓗᒍᓗ

noun-collaboration-2909353.png

ᑲᓱᒃᑭᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᒌᑦᑐᑦ

this.png
covid meet the team graphic - YS_edited_edited.png

ᐊᐅᓚᓂᐅᔪᒧᑦ ᐱᕕᖃᕐᓂᐅᔪᖅ

Picture1.png

ᑲᓱᖃᑎᖃᒃᑲᓐᓂᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ

Picture4.png

ᐱᓕᕆᖃᑎᖃᕐᓂᖅ ᓄᓇᓕᓐᓂᒃ ᖃᓄᖅᑑᖃᑎᒋᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᑐᕌᒐᐅᔪᓂᒃ

Picture5.png

ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓂᖅ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᓂᒃ ᖃᐅᔨᔭᐅᔪᓂᓪᓗ ᓄᓇᓕᓕᓐᓄᑦ

Picture7.png

ᐊᐅᔭᖓᓂ 2023

ᐅᑭᐊᖓᓂ 2023 - ᐅᑭᐅᖓᓂ 2024

ᐅᐱᕐᖔᖅ/ᐊᐅᔭᖅ 2024

ᐅᐱᕐᖔᖅ/ᐊᐅᔭᖅ 2022

ᐅᑭᐊᖓᓂ 2022 - ᐅᑭᐅᖓᓂ 2023

ᐸᓇᐅᑎᖃᕐᓂᖅ ᐃᖃᓗᓕᐊᕐᓂᕐᒥᒃ, ᐅᖃᐅᓯᕆᓗᒋᑦ ᖃᐅᔨᒪᓂᐅᔪᑦ ᐊᐅᓚᓂᕐᒨᖓᔪᑦ

Picture2.png

ᐅᖃᖃᑎᒌᓐᓂᐅᔪᑦ ᖃᕆᑕᐅᔭᒃᑯᓪᓗ ᐊᐱᖅᓱᕐᓂᖅ ᒪᒃᑯᑦᑐᓂᒃ, ᐃᓄᑐᖃᕐᓂᒃ, ᓄᓇᓕᓕᓐᓂᓪᓗ

Picture6.png
CONTACT
Picture1.png
nunabo.png

ᐱᓕᕆᐊᒧᑦ ᐱᓕᕆᖃᑎᖏᑦ

Picture1.png
Picture1.png

Hamlet of Clyde River

Hamlet of Pond Inlet

Picture1.png

Hamlet of Arctic Bay

Picture1.png

Hamlet of Cambridge Bay

Picture1.png
cihr-logo.jpeg
Picture1.png
599-5999205_york-university-york-university-logo-hd-png-download.png

Department of Child and Family Services Kitikmeot region

Picture1.png

Hamlet of Kinngait

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Twitter Icon
bottom of page